Algemene Voorwaarden

Algemene lesvoorwaarden 2020-2021 Flevomuziekschool B.V.

1. Aanmelding

Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig bij voorkeur online ingevuld aanmeldingsformulier. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Met de opgegeven voorkeurslesdagen en -tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Aangemelde aspirant-leerlingen krijgen een schriftelijke bevestiging van hun aanmelding.

2. Plaatsing

2.1 Algemeen
– Indien het aanmeldingsformulier vóór 1 juni 2020 door Flevomuziekschool is ontvangen, ontvangt u voor de zomervakantie bericht over plaatsing.
– Leerlingen die zich na 1 juni 2020 aanmelden, krijgen in de loop van augustus/september bericht over hun plaatsing.
– Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de vastelesdag en lestijd en deze schriftelijk of mondeling door de docent of cursistenadministratie zijn bevestigd, is de plaatsing een feit.
– Hoewel vroeg aanmelden de kans op plaatsing vergroot, biedt dit geen garantie. Plaatsing blijft altijd afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden.
2.2. Jaarcursussen en meerjarencursussen
– Inschrijving geldt voor 1 cursusjaar, dat gelijk loopt met het schooljaar Voortgezet Onderwijs.
Hierna wordt de lesovereenkomst stilzwijgend in het daaropvolgende cursusjaar voortgezet. Indien de leerling de lessen wil beëindigen dan moet dit schriftelijk vóór 1 juni 2020 aan Flevomuziekschool worden gemeld. Voor tussentijdse opzegging/beëindiging van de lessen, zie: art. 4.

2.3 Korte cursussen
Leerlingen die zich aanmelden voor korte cursussen, krijgen uiterlijk één week voor de start van de cursus via e-mail bericht over het al of niet doorgaan van de cursus en over hun plaatsing.

2.4 Plaatsingsgarantie
Leerlingen die deelnemen aan een meerjarencursus (Academie of Excellence), hebben gedurende de looptijd van hun inschrijving bij de muziekschool garantie op plaatsing in de desbetreffende cursus, mits de leerling aan de toelatingseisen voor het volgende lesjaar voldoet. Deze garantie geldt uitsluitend met betrekking tot de gekozen cursus en is niet van toepassing op de overige aspecten van de cursus zoals groepsgrootte, vestiging, docent, lesdag, lestijd etc.

2.5 Plaatsingsvoorrang
Leerlingen die reeds bij Flevomuziekschool lessen volgen, maar die hun lessen willen voortzetten bij een andere docent, op een andere locatie of in een andere muziekrichting, krijgen bij plaatsing voorrang op nieuwe aanmeldingen. Leerlingen die vanuit een basiscursus willen doorstromen naar instrumentale les, krijgen bij plaatsing voorrang op nieuwe aanmeldingen.
Let op: voorrang bij plaatsing betekent geen plaatsingsgarantie.

2.6 Wachtlijst
Leerlingen die bij aanvang van het cursusjaar niet geplaatst kunnen worden, worden op een wachtlijst gezet. Indien zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de desbetreffende leerling door Flevomuziekschool benaderd.

2.7 Introductiecursussen
Leerlingen die zich aanmelden voor de introductiecursussen, krijgen uiterlijk één week voor de start van de cursus bericht over het al of niet doorgaan van de cursus en over hun plaatsing. Bij de introductiecursus zit u niet vast aan een opzegtermijn, men schrijft zeg in voor de duur van de cursus, doorgaans zijn dit 8 lessen.

3. Betaling lesgeld

3.1 Jaarcursussen en meerjarencursussen
Betaling van de lesgelden kan op twee manieren plaatsvinden:
– via een factuur; (10 maandelijkse termijnen van het cursusjaar)
– via een automatische incasso.
3.2 Korte cursussen
Betaling van korte cursussen kan uitsluitend in één keer plaatsvinden door middel van automatische incasso of een factuur.

3.3 Betalingsverplichting
De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Flevomuziekschool zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige. Contant betalen is niet mogelijk.

4. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus

Voor jaarcursussen die voor de eerste keer worden gedaan wordt een overeenkomst aangegaan voor een heel jaar met een opzegtermijn van 2 maanden. Wordt na dat jaar deelname aan de jaarcursus verlengd, dan is opzegging vanaf dat moment mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

5. Restitutie lesgeld

Restitutie van lesgeld terwijl de opzegtermijn nog niet verstreken is vindt plaats in de onderstaande gevallen:
a) verhuizing van de leerling buiten Amsterdam (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
b) langdurige ziekte van de leerling;
c) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en management van Flevomuziekschool);
d) overlijden van de leerling; Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus is alleen mogelijk door middel van schriftelijk bericht aan de School- en leerlingenadministratie, Bachstraat 5, 1077 GD, Amsterdam. De opzegging c.q. beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de leerling van Flevomuziekschool dienaangaande een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, in de regel na veertien dagen.
Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden. In de onder a) tot en met d) genoemde gevallen, dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de School- en leerlingenadministratie, Argonweg 43, 1362 AB Almere.
e) Flevomuziekschool garandeert dat een jaarcursus 36 lessen biedt. Is er meer lesuitval door of vanwege Flevomuziekschool, dan vindt restitutie van lesgeld plaats ten bedrage van 36 minus het aantal werkelijk genoten lessen.
f) Bij kortere cursussen wordt restitutie verleend als er meer dan 1 les uitvalt veroorzaakt door of vanwege Flevomuziekschool. Maar Flevomuziekschool streeft er naar lesuitval tot een minimum te beperken, door vervangende lessen aan te bieden.
Voor de onder e) en f) genoemde situaties vindt aan het einde van de cursus automatisch herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats.

6. Afwezigheid docent

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden bij jaarcursussen in de regel de eerste twee keer niet vervangen. Flevomuziekschool verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 5, sub e) en f).

7. Lesmateriaal/leermiddelen

De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

8. Huur instrumentarium

Het is in beperkte mate mogelijk van Flevomuziekschool muziekinstrumenten te huren. Het huurbedrag is vooraf verschuldigd voor een heel jaar of in geval van een kortere cursusduur voor de duur van de cursus.
Aanvragen voor huurinstrumenten worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zolang de voorraad strekt. Aanvraagformulieren voor huurinstrumenten kunnen (telefonisch) worden aangevraagd bij de Administratie van Flevomuziekschool, tel. 036-5254134.

9. Korting lesgeld

Kortingen op het lesgeld zijn alleen mogelijk in de onderstaande gevallen. Kortingen dienen elk cursusjaar c.q. bij elke nieuwe cursus te worden aangevraagd.
9.1 Jeugdcultuur Almere Fonds
De bijdrage bedraagt maximaal € 500 per jaar, per kind (lesgeld en materiaal). Voor danslessen is dat bedrag € 300. Na een jaar kan er opnieuw een bijdrage aangevraagd worden. Werkwijze van de aanvraag gaat als volgt: a) Een gesprek met de ouders b) Informatie inwinnen voor de aanvraag c) Toetsen of een kind in aanmerking komt d) Een aanvraag indienen voor een kind e) Volgen of het kind ook daadwerkelijk deelneemt. Meer informative neem contact op met de Administratie 036-5254134

10. Tarieven

De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in april vastgesteld en bekend gemaakt op de website.

11. Lesovereenkomst

Aanmeldingen/lesovereenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus. De aangegane lesovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de cursusduur. Inschrijving voor een instrumentale of zangjaarcursus wordt het daaropvolgende cursusjaar stilzwijgend voortgezet, tenzij deze vóór 1 juni 2014 schriftelijk wordt opgezegd.

12. Afwezigheid van de leerling

Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld bij de Klantenservice van Flevomuziekschool, tel. 036- 5254134, e-mail info@flevomuziekschool.nl . Niet gevolgde lessen kunnen in principe niet worden ingehaald. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

13. Wijzigingen gedurende het schooljaar

13.1 Wijziging in groepsgrootte
Vermindering van groepsgrootte gedurende het schooljaar, bijvoorbeeld door het vertrek van leerlingen, heeft geen invloed op het te betalen tarief van de leerlingen die de lessen vervolgen. Wel behoudt Flevomuziekschool zich het recht voor, deze leerling(en) indien mogelijk en na overleg, in een andere groep te plaatsen, of de lesduur naar rato te verkorten. Indien het in het volgende jaar om welke reden dan ook niet mogelijk is aan leerlingen die de lessen vervolgen een gelijke lesvorm aan te bieden, behoudt Flevomuziekschool zich het recht voor de leerling een andere lesvorm tegen het daarvoor geldende tarief aan te bieden. Leerlingen die zich hiermee niet kunnen verenigen, kunnen opzeggen zonder dat zij zijn gehouden aan de in artikel 4 genoemde voorwaarden.
13.2 Vervanging docent
Flevomuziekschool verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende het schooljaar zo veel mogelijk
te beperken. Flevomuziekschool is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de leerling. De leerling kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging of restitutie).

14. Voortgang lessen

Leerlingen jonger dan 16 jaar ontvangen tweemaal per jaar een rapport waarin de vorderingen zijn vermeld. Ouders/verzorgers worden ten minste eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld met de docent de inhoud van de lessen en de vorderingen van de leerling te bespreken.

15. Beeldmateriaal

Flevomuziekschool behoudt zich het recht voor foto’s en video’s van lessen en optredens te gebruiken in haar publiciteitsmateriaal en – middelen